Hypohome garandeerd de laagste hypotheekrente. Mocht u een goedkopere aanbieder vinden dan storten wij € 500,- op uw rekening.

27.11.04

Duizenden oplichters op zwarte lijst banken

De Nederlandse banken hanteren een zwarte lijst om fraudeurs en vermeende oplichters te weren. Op de lijst, de zogenoemde Externe Verwijzingsapplicatie, staan 20.000 namen. Dat zei de directeur van Nederlandse Vereniging van Banken, H. Blocks, dinsdag.

Degenen die op de lijst staan, kunnen veelal geen hypotheek afsluiten, krediet opnemen of rood staan bij banken. Vermeende oplichters komen op de lijst als zij fraude hebben gepleegd of een poging daartoe hebben gedaan. ,,Het is een waarschuwingslijst die aangeeft, met deze mensen moet je oppassen, want de informatie die zij opgeven, klopt niet en zij hebben fraude gepleegd´´, aldus Blocks.

Hij wijst erop dat banken vrij zijn om met deze informatie te doen wat zij willen. Zij staan als commerciële instelling in hun recht om frauderende klanten te weren en zo het risico op wanbetaling te verkleinen. Klanten die zich gedupeerd voelen, kunnen bezwaar maken bij de Geschillen Commissie Bankzaken, aldus Blocks. Het gebruik van elementaire bankdiensten, zoals het openen van een bankrekening, wordt niet door de waarschuwingslijst beperkt.

Voor meer informatie over de laagste hypotheek rentestanden zie www.hypohome.nl

Nieuwe ronde lagere hypotheekrente

Diverse aanbieders van hypotheken hebben opnieuw hun rentetarieven verlaagd. De tarieven kunnen verder omlaag doordat er op de kapitaalmarkt minder vraag naar geld is. De rente die banken in rekening brengen, daalt met tussen de 0,1 en 0,3 procentpunt.

Avéro Achmea verlaagt de hypotheekrente met een rentevaste periode vanaf vijf jaar met 0,1 procentpunt. De tienjaarsrente voor een hypotheek op basis van Nationale Hypotheek Garantie bedraagt nu bij Avéro 4,5 procent. Het tarief voor een hypotheek voor een periode van vijf jaar bedraagt 3,9 procent.

Eerder kondigden onder andere de Postbank, ING en SNS Bank al aan dat de rente omlaag gaat. De Postbank en ING lieten beide weten dat de rente met een rentevasteperiode van twintig jaar met 0,3 procentpunt is teruggeschroefd. Voor de hypotheken met kortere looptijden werden de tarieven verlaagd variërend tussen de 0,1 en 0,2 procentpunt.

Voor meer informatie over de laagste hypotheek rentestanden zie www.hypohome.nl

Leeftijdsgrens voor IOAW verhoogd van 50 naar 55 jaar

Voor het recht op een IOAW-uitkering wordt de leeftijd waarop iemand werkloos is geworden, verhoogd van minimaal 50 naar 55 jaar. Diegenen die al een IOAW-uitkering hebben, behouden hun recht daarop. De maatregel is bedoeld om ouderen te stimuleren langer te blijven werken of eerder weer aan het werk te gaan. Ook sluit de leeftijdgrens van 55 jaar aan bij andere maatregelen die gericht zijn op oudere werknemers. Voorgesteld is om de wijziging per 1 januari 2005 in te laten gaan.

Op dit moment kunt u als u na uw vijftigste jaar werkloos bent geworden, na afloop van uw WW-uitkering in aanmerking komen voor IOAW (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers). Deze leeftijdsgrens wordt nu verhoogd naar 55 jaar. De IOAW is een uitkering op sociaal minimumniveau, maar anders dan bij een bijstandsuitkering wordt niet gekeken naar een eigen huis of vermogen.

Tip:
Krijgt u geen IOAW-uitkering meer, dan kunt u – als u aan de voorwaarden voldoet – in aanmerking komen voor een (aanvullende) bijstandsuitkering.

Voor meer informatie over de laagste hypotheek rentestanden zie www.hypohome.nl

Werkelijke kosten beperken privé-gebruik woning niet

De bijtelling voor het privé-gebruik van de woning die tot het ondernemingsvermogen behoort, wordt niet beperkt door het bedrag van de werkelijk daarvoor gemaakte kosten. Dit is bij de bijtelling van het privé-gebruik auto wél het geval.

U moet als ondernemer een forfaitair bedrag (22% van de catalogusprijs) bij uw winst optellen voor het privé-gebruik van uw bedrijfsauto. Zijn de werkelijke kosten echter lager dan dit forfait, dan mag het bedrag van deze bijtelling beperkt blijven tot de werkelijke kosten. Maakt u gebruik van een eigen woning die tot het ondernemingsvermogen behoort, dan onttrekt u de waarde van het privé-gebruik van deze woning aan de onderneming. De waarde van deze onttrekking moet ook forfaitair worden bijgeteld. Deze bijtelling wordt echter niet beperkt tot het bedrag van de werkelijk gemaakte kosten als deze lager zijn dan het wettelijk berekende forfait.

Tip:
De forfaitaire regeling voor de bepaling van de waarde van de onttrekking gaat uit van de waarde van de woning. Het in aanmerking te nemen bedrag is minimaal € 136 en maximaal € 20 650.


Voor meer informatie over de laagste hypotheek rentestanden zie www.hypohome.nl

Betaling niet op tijd? Breng rente in rekening!

Het kan voorkomen dat uw klanten niet op tijd betalen. U kunt in dat geval wettelijke rente in rekening brengen.

Op consumententransacties bedraagt de wettelijke rente op dit moment 4%. Voor handelstransacties is dit percentage zelfs 9%. Voor elke dag dat te laat betaald wordt, mag u 1⁄365 x 4% van het factuurbedrag (inclusief BTW) in rekening brengen.

Tip:
Als u denkt nog omzet te kunnen behalen bij de betreffende klant probeert u dan eerst op een andere manier om uw geld binnen te krijgen. Het in rekening brengen van wettelijke rente kan uw verhouding met de klant verstoren.

Voor meer informatie over de laagste hypotheek rentestanden zie www.hypohome.nl

Kerstpakket belastingvrij?

Het is nog vroeg, maar toch worden binnenkort de kerstpakketten weer besteld. Hoe is het fiscaal geregeld als u uw werknemers eind van het jaar een kerstpakket geeft?

Met ingang van 1 januari 2004 is de feestdagenregeling, in afgeslankte vorm, weer ingevoerd.
U kunt uw werknemers bij algemeen erkende feestdagen en jubilea een geschenk van maximaal € 35 per jaar belastingvrij geven. Dit kan dan bijvoorbeeld in de vorm van een kerstpakket. U bent over de aankoopkosten wel 15% loonbelasting (eindheffing) verschuldigd.

Let op!
Door de kosten van kerstpakketten als personeelskosten te boeken zijn deze voor 100% aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting.


Voor meer informatie over de laagste hypotheek rentestanden zie www.hypohome.nl

Tot € 45 000 boete bij overtreding Arbeidstijdenwet

Sinds 1 oktober jl. kunt u als werkgever direct met een boete worden bestraft als u zich niet aan de regels van de Arbeidstijdenwet houdt.

Het gaat hierbij om de normen voor de arbeidstijd, de dagelijkse en wekelijkse rusttijd, de pauze en nachtarbeid. Meer ernstige overtredingen, zoals een ongeval bij kinderarbeid of het negeren van het bevel om het werk stop te zetten, worden via het strafrecht bestraft.

Let op!
De boete voor een overtreding van de Arbeidstijdenwet kan oplopen tot € 45 000. Op de internetsite van de Arbeidsinspectie vindt u meer informatie over de regels van de Arbeidstijdenwet en een tarieflijst met de boetebedragen (www.arbeidsinspectie.szw.nl).

Voor meer informatie over de laagste hypotheek rentestanden zie www.hypohome.nl

Subsidie voor mobiliteitsprojecten

Heeft u ideeën om Nederland in beweging te krijgen en te houden? Zoals projecten die ervoor zorgen dat verschillende vormen van vervoer beter op elkaar aansluiten. Of slimme oplossingen voor mobiliteitsproblemen waardoor reizigers sneller en eenvoudiger hun bestemming bereiken? Wellicht komt u voor subsidie in aanmerking.

Het programmabureau MOVE verleent namens het Ministerie van Verkeer en Waterstaat subsidie voor dit soort projecten. Op www.move-mobiliteit.nl vindt u meer informatie over de voorwaarden voor het aanvragen van subsidie en over de beoordelingscriteria die het programmabureau hanteert.

Tip:
Voor het indienen van uw project stuurt u een volledig ingevuld aanvraagformulier naar het programmabureau Move. De sluitingsdatum is 15 november 2004.

Voor meer informatie over de laagste hypotheek rentestanden zie www.hypohome.nl

Belastingplan 2005 aangepast

Op aandringen van de Tweede Kamer heeft het kabinet het wetsvoorstel Belastingplan 2005 op verschillende punten gewijzigd.

De aanpassingen betreffen voor 2005 onder meer de volgende:

 1. de aanslaggrens voor de inkomstenbelasting wordt verlaagd van € 217 naar € 40;
 2. de belastingvrije vergoeding voor computerapparatuur kan alleen nog worden gegeven indien deze (nagenoeg) geheel zakelijk wordt gebruikt;
 3. het percentage voor de eindheffing van het spaarloon wordt verhoogd van 20% naar 25%;
 4. de schalen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek worden verlaagd;
 5. het percentage van de energie-investeringsaftrek wordt verlaagd van 55% naar 44%.
Let op!
Ook enkele maatregelen voor 2006 zijn gewijzigd. Zo zal de verhoging van de zelfstandigenaftrek minder zijn dan beloofd. Daarnaast wordt de aftrekbaarheid van gemengde kosten (zoals bijvoorbeeld voedsel en representatie) beperkt.

Voor meer informatie over de laagste hypotheek rentestanden zie www.hypohome.nl

Per 2005 no-claimregeling voor ziekenfonds

Volgend jaar gaat een no-claimregeling voor verzekerden in het ziekenfonds in.

Als verzekerden geen gebruik hebben gemaakt van de gezondheidszorg, krijgen zij aan het eind van het jaar € 255 premie terug. Mensen die voor minder dan dit bedrag aan zorg hebben gebruikt, krijgen het resterende deel terug. Tegelijkertijd gaat de ziekenfondspremie met bijna € 70 omhoog.

Buiten de no-claimregeling vallen:

 • bezoek aan de huisarts;
 • de zorg voor kinderen onder de achttien jaar;
 • kraamzorg en verloskundige zorg.
Let op!
De teruggaveregeling geldt wel voor bijvoorbeeld gebruik van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen of ziekenhuisbezoek.

Voor meer informatie over de laagste hypotheek rentestanden zie www.hypohome.nl

Gouden handdruk maximaal één jaarsalaris

Eerdere plannen van het kabinet om een ontslagvergoeding volledig te verrekenen met de WW-uitkering, zijn van de baan.

Wel verbindt het kabinet een maximum aan de hoogte van de vergoeding, namelijk één nettojaarsalaris. Is de vergoeding hoger, dan wordt deze verrekend met de WW-uitkering van de werknemer.

De kantonrechter is degene die bij een ontslagaanvraag de gouden handdruk vaststelt. Dat gebeurt doorgaans via de zogenaamde ‘kantonrechtersformule’: A x B x C.

A = het aantal - gewogen – dienstjaren
Een periode van een half jaar plus een dag geldt als een heel dienstjaar. Voor werknemers tussen veertig en vijftig jaar wegen hele dienstjaren anderhalf maal mee, elk dienstjaar na het 50e jaar telt dubbel.

B = het brutosalaris (vermeerderd met vaste beloningselementen als vakantiebijslag en een vaste 13e maand)

C = de correctiefactor

Als de ontbinding geen van de partijen valt te verwijten of beide partijen evenveel, is de correctiefactor één. Is de rechter van mening dat de werkgever meer valt te verwijten of dat een bepaalde omstandigheid in zijn risicosfeer ligt, dan past deze de correctiefactor naar boven aan. De correctiefactor is lager als de werknemer blaam treft.

Let op!
Aangezien het aantal dienstjaren meeweegt in de ‘kantonrechtersformule’, zullen vooral (oudere) werknemers met een lang dienstverband nadelen ondervinden van de nieuwe maatregel.

Voor meer informatie over de laagste hypotheek rentestanden zie www.hypohome.nl

Wijziging stimuleringsregeling Speur- en Ontwikkelingswerk per 2005

Als gevolg van het Belastingplan 2005 zal de stimuleringsregeling voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) worden aangepast.

De WBSO is een fiscale faciliteit voor ondernemers en zelfstandigen die Speur- en Ontwikkelingswerk (S en O) verrichten. Op dit moment wordt onder S en O verstaan:

 • technisch-wetenschappelijk onderzoek;
 • de ontwikkeling van technisch nieuwe fysieke producten of fysieke productieprocessen;
 • de ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur.

Voorgesteld is nu dat ook de analyse van de technische haalbaarheid van eigen S en O in aanmerking komt voor stimulering. Ook wil de overheid een ruimere uitleg geven aan het begrip "technisch-wetenschappelijk onderzoek". Daarnaast wordt de urendrempel voor zelfstandigen verlaagd van 625 naar 500 uur.

De fiscale stimulering betreft een afdrachtvermindering loonbelasting⁄premie volksverzekeringen voor de medewerkers die S en O verrichten. Voor zelfstandigen is er een aftrek S en O.

Tip:
De afdrachtvermindering in 2004 bedraagt 42% van het loon dat betrekking heeft op speur- en ontwikkelingswerk, voorzover dat loon niet meer bedraagt dan € 110 000. Over het resterende S en O-loon bedraagt de afdrachtvermindering 14%. De afdrachtvermindering bedraagt maximaal € 7 941 154. Technostarters hebben onder voorwaarden de mogelijkheid voor extra ondersteuning. Voor hen bedraagt de afdrachtvermindering in de eerste schijf niet 42% maar 60%. Deze verhoging geldt voor maximaal drie jaar.

Daarnaast is er een S en O-aftrek voor zelfstandigen van € 11 000 (2004). Voor startende zelfstandigen bestaat een extra S en O-aftrek van € 5500 (2004).

Voor meer informatie over de laagste hypotheek rentestanden zie www.hypohome.nl

Nieuwe Zorgverzekeringswet op komst

Nieuwe Zorgverzekeringswet op komst
Per 1 januari 2006 zal een nieuwe Zorgverzekeringswet in werking treden.

Op grond van deze wet is iedereen straks verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Nu zijn alleen mensen met een inkomen beneden de ziekenfondsgrens verplicht verzekerd.

De verwachting is dat de hoogte van de premie ergens tussen € 1000 en 1100 per jaar komt te liggen. Daarnaast komt er een inkomensafhankelijke zorgtoeslag.

Let op!
Net als nu in het ziekenfonds komt er een wettelijk verzekerd standaardpakket met een aantal basisvergoedingen. Daarnaast kunnen verzekerden kiezen voor aanvullende pakketten. Ook zal de no-claimkorting die ziekenfondsverzekerden met ingang van 1 januari 2005 krijgen, zijn vervolg krijgen in de Zorgverzekeringswet.

Voor meer informatie over de laagste hypotheek rentestanden zie www.hypohome.nl

Verhaalsrecht omzetten in geldlening voorkomt loonheffing

Het kan voorkomen dat u uw werknemer een hogere onkostenvergoeding geeft dan wettelijk is toegestaan. U moet de hierover verschuldigde loonheffing in principe verhalen op uw werknemer. Doet u dat niet, dan levert dit voor de werknemer een voordeel op dat belast moet worden met loonheffing.

U kunt dit voorkomen door uw verhaalsrecht om te zetten in een overeenkomst van geldlening. Het voordeel van de werknemer hoeft dan nog niet belast te worden met loonheffing en premies werknemersverzekeringen. Er is namelijk nog steeds sprake van een voornemen tot verhalen van loonheffing. Pas op het moment dat blijkt dat de werknemer de lening niet zal terugbetalen, ontstaat alsnog belast loon en zal afgerekend moeten worden.

Let op!
De omzetting van het verhaalsrecht in een lening moet tegen normale zakelijke voorwaarden gebeuren. Dat betekent onder andere dat rente moet worden berekend.

Voor meer informatie over de laagste hypotheek rentestanden zie www.hypohome.nl

Verwachtingen korte en lange rente

Verwachtingen voor de korte rente:
De afgelopen weken zijn de verwachtingen over wanneer de Europese Centrale Bank (ECB) haar tarieven zal gaan verhogen veranderd. Vele analisten verwachten dat de ECB vanwege de koersstijging van de euro t.o.v. de dollar en daarmee het afnemende exportpotentieel voor Europa het economische herstel in Europa in de kiem wordt gesmoord. Daarbij gaven enkele Europese economische cijfers aan dat het economische herstel afzwakt. Ondanks een iets hogere inflatie t.g.v. de hoge olieprijzen, zal de ECB bij een zwak economisch beeld haar tarieven niet verhogen.

Wanneer volgend jaar de Europese economische groei stagneert en er (daarmee) geen inflatiedreiging is, zal de ECB de kat uit de boom kijken en niet snel de tarieven verhogen, voordat er weer indicaties zijn voor een groeiherstel van de Europese economie. Gegeven de onzekerheid hierover verwachten wij dat de ECB haar tarieven voorlopig ongewijzigd laat en daarmee ook de variabele rente onveranderd blijft.

Verwachtingen voor de lange rente:
De bewegingen van de lange rente zijn de laatste tijd groter geworden wat duidt op toegenomen onzekerheid over welke richting de rente op zal gaan. De komende weken komen weinig cijfers uit die de rente een duidelijke richting kunnen geven. We verwachten dat de volatiliteit aanhoudt en de lange rente per saldo rond het huidige niveau blijft schommelen. Daarmee blijven de hypotheektarieven met een lange looptijd ongewijzigd.

Voor meer infortmatie ga naar www.hypohome.nl